Tidstavle

1100-tallet Første bebyggelse i Højen/Gl.Skagen. Thorkild Skarpæ fik græsningsret for sine heste. Tronder, hans hyrde, byggede det første hus på Skagen og var den første, der begyndte at fiske her
o. 1340 opstod Kattegatbebyggelsen, det nuværende Vesterby, som overtog Højens position som hovedby
1355 Første skriftlige vidnesbyrd om byens eksistens. Bevidnet af 10 meget gamle selvejerbønder på retterting i Aalborg
o. 1400 blev Sct. Laurentii Kirke bygget. Opført af tyske og måske hollandske munkesten. Vendsyssels længste kirkebygning
1413 Skagen fik købstadsrettigheder af Erik af Pommeren. En tid var byen Vendsyssels største med 1500-2000 indbyggere

1549 Latinskolen oprettes. Nedlagt 1739
1550-1800 Sandflugtsperiode. Kaldes også "den lille istid" p.g.a. klimaændringer
1561 Det første fyr på Skagen blev opsat
1568 350 fiskerbåde og handelsskibe forliste ved Skagen
1591 22 skagboer druknede i en stormflod
1592 Stormflod
1593 Stormflod bortrev 14 gårde i Skagen
1595 Stormflod. 25 gårde overløbet med sand. Østerby og Vesterby flyttet mod øst

1600-tallet Fiskeriet i tilbagegang, især det vigtige sildefiskeri
1621 Skagboerne fik tilbud om at tage med Jens Munk til Canada for at kolonisere landet. Ingen tog imod tilbuddet
1624 Heksen Hose-Mette og troldkarlen Klør Knægt brændt på bålet i Aalbæk
1627 Vippefyret med en jernkurv til stenkul blev opstillet på en klit
1633 Alle haver og diger i den vestlige del af byen overløbet med sand
1644 Krig. Den 20. januar ankom svenske tropper til Skagen

1747 Det hvide fyr bliver bygget. Til fyret hørte en trelænget fyrmesterbolig. Nedlagt 1860
1775 Sandflugten hindrer brug af Sct. Laurentii Kirke
1787 Olaus Olavius, tolder i Skagen, laver en omfattende beskrivelse af Skagen købstad og sogn
1792 Lov om dæmpning af sandflugt. Pligtarbejde indenfor 3 mil fra egen bolig
1795 Sct. Laurentii Kirke bliver nedlagt

1806 Ole Chr. Lund, byfoged og sandflugtskommisær starter plantningen af løvtrær ved byfogedboligen. Fik tilsendt en negerslave, Jan Leton, som gave fra en amerikansk kaptajn
1810 For at hindre englænderne i at tænde fyret, der var slukket under krigen 1807-1814, blev der anlagt et batteri ved Nordstrand, og vejen dertil, Batterivej, blev hovedindfaldsvej til byen
1810 Resterne af Sct. Laurentii Kirke solgt på auktion
1812 Distriktskirurg ansat. Før hentede man læge i Fladstrand og medicin i Hjørring
1825 23 skibe strandede på samme dag
1833 Maleren Martinus Rørbye kommer til Skagen
1840 Den store gevinst i lotteriet tilfaldt 7 skagensfiskere
1841 Skagen Kirke indvies
1844 Det første gæstgiveri i Skagen
1848 Maskinfabrikken Andreas Jensen & Sønner starter

1850 Vej fra Frederikshavn til Skagen påbegyndt. Man nåede kun til Aalbæk
1851 Skagen fik selvstændig postekspedition
1852 Udskiftning af fællesjordene
1852 Redningsstationerne oprettes
1853 Koleraepidemi
1858 Det grå fyr opføres. Resultatet blev færre strandinger og mindre mængder tømmer
1858 Købstædernes byggelov krævede murede brandgavle mellem to boliger/lejligheder, grundmur mod veje og nære naboer. Husenes tage skulle teglhænges inden 5 år
1859 H.C. Andersen på besøg i Skagen
1859 Anna Ancher bliver født

1862 Briggen "Daphne" forliser. Otte redningsmænd drukner og 25 børn bliver faderløse
1862 Sparekassen for Skagen og Omegn stiftes
1865 Telegrafstation oprettes
1869 Redningsstationen i Gl. Skagen oprettes

1871 Maleren og digteren Holger Drachmann, malerne Fritz Thaulow og Karl Madsen kommer til Skagen
1871 Signalstationen på Grenen oprettes
1872 Maleren og grafikeren Carl Locher kommer til Skagen
1874 Michael Ancher kommer til Skagen
1875 Der etableres lokummer ved husene
1878 Skagen Rev Fyrskib udlægges
1878 Første snurrevodskutter
1879 Røntved starter vodbinderi. Fiskegarnene fremstilles nu af maskinspundet bomuld i stedet for hjemmespundet hamp og hør

1882 Maleren P.S. Krøyer kommer til Skagen
1884 Sømærket i Højen1884 Indremissionsk vækkelse
1885 Skagensfiskerne ansøger Indenrigsministeriet om bevilling til en havn
1885-1887 Skagboer med i rødspætteeventyr ved Løkken
1886 Skagen Håndværkerforening starter
1886-1887 Vandbygningsdirektoratet foretager undersøgelser om hvorvidt et havneanlæg er muligt ved Skagen
1887-1892 Skagen Klitplantage og øvrige plantager i Skagen kommune anlægges
1888 Ingeniør Berg udarbejder et havneprojekt for Skagen
1889 Petroleumsmotor tages i brug til indhaling af snurrevodstove

1890 Jernbane fra Frederikshavn til Skagen
1891 Købmand Tønnesen starter forretning i Vesterby
1892 Højen Fyr oprettes
1894 Skagen byråd andrager Rigsdagen om et lån på 960000 kr til en kommunal havn
1894 Hulsig Kirke indvies
1894 Redningsmanden Lars Andersen Kruse (1828-1894) drukner under fiskeri på Nordstrand
1896 Skagen Missionshus bygges
1897 Regeringen nedsætter Havnekommissionen

1901 Havnekommissionens betænkning udkommer
1901 Borgerskolen (Kappelborgskolen) bygges. Første fællesskole for Østerby og Vesterby
1902 Holger Drachmann køber hus i Vesterby
1902 Lovforslaget om havnen 1. behandles
1903 En ny kommission nedsættes, bestående af 5 vandbygningskyndige, til vurdering af, om man skal bygge en øhavn eller en landfast havn
1904 Tirsdag den 26. januar holdes der licitation på Vandbygningsdirektoratets kontor over anlæget af en fiskerihavn ved Skagen
1904 Kunsthandler Viggo Berg etablerer sig
1904 Apoteket bygges
1905 Hotel Strandly etableres
1907 Ophalingsbedding og fiskebro
1907 Havnen indvies og Gasværket bygges
1907 Hulsig Brugsforening starter
1908 Fire fiskepakhuse er færdige, hver med fire afdelinger og med slæbested foran, jernbanespor bagved
1908 Drachmann begraves på Grenen
1909 Sømandshjemmet bygges

1910 Skagen Kirke ombygges af Ulrik Plesner
1911 Drachmanns Hus åbnes som museum
1912 Rødspættefiskeriet med snurrevod dominerer totalt, men de svenske skærgårdsfiskere lærer skagboerne at gå efter sild og makrel
1913 Skagens Avis begynder at udkomme
1914 Chr.X bygger Klitgården
1916 Sygehus og bank
1916 Der er behov for flere fiskepakhuse. Staten opfordrer private til for egen regning at opføre pakhuse på havnens areal
1916 Tværmolen forsynes med en løbebro og oplyses
1916 Plankebroen langs vestre moles inderside forlænges helt ud til tværmolen
1916 Anlægsbro for snurpenotbåde ved vestre tværmole
1916 6 tons kran anbringes på midterpieren
1916 Plesners havnepakhus opføres
1916 De stærkt forøgede fiskemængder rejser kravet om bredsporing af Skagensbanen så man undgår omlosning i Frederikshavn
1916 Ny pier i østre bassin i en vinkel af 45o på kysten
1917 Isværket opføres ved siden af købmand Pultz
1917 Bundgarnsfiskeriet starter
1918 Skibsprovianteringshandler P. Saxberg starter
1918 Elektricitetsværk
1919 Bådebro i vestbassinet med troljeskinnevej, der fører op till notstativerne

1920 Der bevilges statspenge til ombygning af fiskepakhusene efter at isværket er blevet etableret
1921 Skipperskolen starter
1921-1939 Englandsfiskeri
1924 Viadukten mellem Kirkevej og Ankermedet bygges
1925 Asfaltering af Sct. Laurentii Vej
1925 Fiskeauktionshallen på pieren i østbassinet
1926 Plankebro i østbassinet
1926 Der indføres vejnavne og -skilte
1927 Skagen Fortidsminder stiftes
1928 Skagens Museum bygges

1931 Aalbæk Havn indvies
1931 Fiskeauktionshallen udvides
1932 Asfaltering af vejen fra Aalbæk til Skagen
1932 Statuen af Fiskeren og Redningsmanden opstilles på havnen
1934 Hermetikfabrikken (Den gule fabrik) genopføres efter brand
1934 Vandværket opføres
1937 Tennis-hal indvies
1937 Havnen udvides mod øst
1938 Nyt østbassin med auktionshal. Olielagrene flyttes syd for havnebassinet. Redskabshusene placeres øst for havnebassinet
1938 Grenen fredes
1938 Hotel Inger i Hulsig starter
1938 Badehotellet på Grenen brænder
1939 Fiskemelsfabrik på Buttervej
1939 Nordsøen Fiskekonserves starter
1939 Baptistkirken indvies
1939 Blinklyssignaler tages i brug ved Skagensbanens overskæringer.

1942 Nyt isværk på havnen
1942 Elektricitetsværket opfører en vindmølle
1943 Tilstandsrapport: 4 hermetikvirksomheder, 3 levertransfabrikker, 2 fiskemelsfabrikker, 1 sildeskæreri, fiskerøgerier
1943 Der bevilges 7 mill. kr. til en vestlig havneudvidelse. Udsat p.g.a. krigsårene
1945 Urmager og optiker Stenbroen etablerer sig i Skagen
1945 Kystradiostationen tages i brug
1947 Decca-anlæg
1947 Maskinfabrikken Larsen & Rathje starter
1948 Flydetrawlen er færdigudviklet
1949 Skagenfiskerne tager til Barentshavet

1952 Sandormen begynder at køre med turister
1952 Stadion indvies
1953 Der benyttes nu trucks på havnen
1953 Signalstationen nedlægges
1954 Vekselstrøm i byen
1955 Radarstationen opføres
1955 Fyret Skagen West opføres
1955 Ankermedet Skole indvies
1956 Telefoncentralen automatiseres
1956 Fiskernes Samlecentral starter
1956 Grenen Camping åbner
1956 Tunfiskeriet kulminerer
1957 KFUM-spejderne starter
1957 Flyvevåbnets kaserne indvies
1957 Havneudvidelse mod vest
1958 Rederiet Nordfisk starter
1958 Vippefyret rekonstrueres
1958 Launis Fiskefabrik starter
1959 Sømandshjemmets Cafeteria indvies
1959 Fiskernes Fiskeindustri starter

1960 Ny afdeling af Nippers værft
1960 Robert Larsens Vodbinderi udvider
1960 Nyt rørisværk i Vesthavnen
1960 Gaihede & Thorsen Skibsbyggeri
1960 Fiskernes Fiskeindustri opfører olietank
1962 Raabjerg Mile fredes
1964 Fjernvarmeværket startet
1965 Paradiset fyldes op og der bygges ny auktionshal mellem auktionskontoret og fiskerikontrollen
1965 Gasværket lukker
1965 Viadukten mellem Kirkevej og Ankermedet ombygges
1967 Redningsskibet Nordjylland stationeres i Skagen
1967 Anna og Michael Anchers Hus åbnes som museum
1968 Lynettetogene indsættes på Skagensbanen
1968 Fiskekasser i plastic vinder frem
1969 Skagen Fiskerestaurant åbner
1969 Den nye rådhus tages i brug
1969 Skolebørnene får lørdagsfri i sommerhalvåret

1970 Første nybygning i stål på Nippers Værft
1970 Skolebørnene får lørdagsfri hele året
1970 Skagen Visefestival starter
1970 Raabjerg, Skagen landsogn og Skagen sammenlægges til én kommune
1971 Golfbanen ved Hvide Klit etableres
1972 Skagen-Hallen indvies
1972 Karstensen overtager Nippers Skibsværft
1973 "Værkstedet" på Hollændervej etableres
1973 Ny badmintonhal indvies
1974 Køleauktionshallen indvies
1974 Hedeboskolen tages i brug
1975 Redningsbåden i Højen inddrages
1976 Højen Fyr bortsprænges
1976 "Bixen" i Ålbæk åbner
1976 Tysk u-båd fundet ud for Skagen
1976 Fiskemelsfabrikken i Ålbæk nedlægges
1976 Skaga Super åbner
1976 Midtpunkt Skagen åbner
1977 Grenen Museet åbnes
1977 Sussi & Leo engageres til at spille på Brøndums Hotel
1977 Brovandeskolen indvies
1977 Skagen Svømmehall blev bygget
1977 De beskyttede boliger ved "Det Hvide Hus" blev bygget
1977 Indbrud i Drachmanns hus, 4 malerier blev stjålet
1977 Restaurant "De To Have" åbnes
1978 Nyt forbrændingsanlæg opføres
1978 Skagen Emballagefabrik flytter fra Buttervej til Havnen
1978 Skagen Mejeri A/M Norden lukker
1978 Bunker ved Sønderstrand sprænges væk
1978 Skagen Museum fylder 50 år
1979 Havneudvidelse mod øst
1979 Elektronikfirmaet Eskofot starter produktion i Skagen
1979 Hulsigstien etableres
1979 To Skagen kuttere "Crestence" og "Betina" forliste, 6 fiskere druknede
1979 LP`en "Sommer" med Skagen Jens Memphis udkom
1979 Nyt konfirmandhus ved Bankekvarteret
1979 I.C. Trawl fylder 100 år
1979 Fiskeriforeningen fylder 100 år
1979 Skagen FDF/FPF fylder 70 år
1979 Baptistkirken fylder 40 år

1980 Der holdes ikke længere fiskeauktion om lørdagen
1980 I.C. Trawl åbner afdeling i Canada
1980 Skagen Rev Fyrskib inddrages
1980 Ankermedet Skole fylder 25 år
1980 28-årig kvinde fra Skagen fundet myrdet i sin lejlighed
1980 Maleri af Christian Krogh stjålet fra Skagen Museum
1980 METAL i Skagen fylder 50 år
1980 Danmarks-præmiere på Claus Weekes film "Pigen fra havet"

1981 Uni-Fisk starter
1981 Turistforeningen udsender Drachmann-pladen "Sommerdrømme"
1981 Flyvestation Skagen fejrer 25 års jubilæum
1981 Skagen Handelsstandsforening fylder 75 år
1981 Olieforurening på østkysten i Skagen kommune
1981 Falck fejrer 75 års jubilæum
1981 Skagen Turistforening fylder 25 år

1982 Ankermedet Plejehjem åbner
1982 Lysregulering i krydset Ankermedet - Skagavej
1982 Skagen Havn fylder 75 år
1982 Skagen KFUM fylder 25 år
1982 Miljøforeningen fylder 10 år
1982 Lokalhistorisk Arkiv indrettes i Tinghuset
1982 Time-sharing på hotellerne i Højen

1983 Skagen Lokalhistoriske Forening stiftes
1983 Vandtårnet lukker
1983 Der bygges andelsboliger i Skagen
1983 Glaspusteren etablerer sig i det gamle posthus

1984 Cafe Krøyer åbner
1984 Fiskekutteren Ane Kathrine trækkes ned af u-båden Simpson
1984 Faximaskiner (fax) etableres
1984 Jyske Bank åbner ny afdeling i Skagen
1984 Lydbøger kan nu lånes på biblioteket
1984 Skagen Vandværk fylder 50 år
1984 Skagen FDF/FPF fylder 75 år
1984 Assistentkirkegården fylder 100 år
1984 LP med musik af Bach indspilles i Skagen kirke

1985 Det første egnsspil opføres på Fortidsminderne
1985 Hotel Skagen Strand åbner
1985 Sundhedshøjskolen Diget indvies

1986 Dommergårdssagen ruller
1986 Motionscenter med solarium åbner
1986 Barnefødsler skal for fremtiden foregå på Frederikshavn Sygehus
1986 Krøyerfilmen "Hip, hip, hurra" optages i Kandestederne
1986 Direkte Dankort-forbindelse etableres
1986 Svend Danelund laver en buste af Degn Brøndum
1986 Dagcenteret på Ankermedet indvies
1986 Skawbohus brænder
1986 KFUM & K fylder 100 år
1986 Privatskolen skifter navn til Brovandeskolen

1987 SIK vinder over Brøndby i landspokalturneringen
1987 Wind-World starter produktionen på Buttervej
1987 De første flygtninge kommer til Skagen
1987 Skagen ægtepar blev de første i Skagen der fik et reagensglasbarn
1987 Ålbæk Idrætforening fylder 50 år
1987 Dræbende miner fundet i kælderen på Skagen Fortidsminder
1987 Fakta åbner butik i Skagen
1987 Ålbæk kirke fylder 90 år
1987 Hedeboskolen lukkes pga. dårligt indeklima
1987 Ålbæk Turistforening fylder 25 år

1988 Det polske fragtskib Inowroclaw grundstøder på Grenen
1988 Marstal-coasteren "Per" forliste og besætningen på 5 mand gik til
1988 Skagen Visefestival omdøbt til Skagen Festivalen
1988 Havnearbejder fandt 200 kg sprængstof i container
1988 Vandrehjemmet fylder 50 år
1988 Skagen museum fylder 80 år
1988 Rørbombe sprængt på Ankermedet skole

1989 Skagen sygehus får ultralydsscanner
1989 Kemikalieuheld på Skagen Isværk
1989 Skagen får sin første gågade
1989 Pyromanbrand på Hulsig hede
1989 Vendsyssel Data starter

1990 Redningsskibet Anna E. Rørbye flyttes fra Skagen
1990 Det akutte beredskab fjernes fra Skagen Sygehus
1990 Saxilds Gård føjes til Michael og Anna Anchers Hus
1990 Skipperskolen flytter ind i I.C. Christensens gamle lokaler
1990 Der udbryder brand på Scandinavian Star
1990 Et nyt bundgarnsselskab (Grenaa-folkene) stiftes
1990 BL Vodbinderi nedbrænder

1991 Simons Raalling bliver museum i Aalbæk
1991 Skagensbanen får trinbrædt på Frederikshavnsvej
1991 Skagen Motel åbner
1991 Ny rejefabrik i industrikvarteret
1991 Skiveren kro genåbner
1991 Sønderstrandsdebatten
1991 Børnehaven Kløvermarken starter
1991 Karstensens Skibsværft begynder at arbejde i Afrika
1991 Hjorths Hotel genåbner
1991 Naturhistorisk Museum åbner

1992 Werner Larsson bygger ny fabrik på østhavnen
1992 Skagens Avis bliver det teknisk set mest moderne dagblad
1992 Aldi indretter lavprisvarehus på Chr. X.s vej
1992 Tip Top Sport flytter ind i Kaffe-Astas bygning
1992 Geologiske dybdeboringer ved Grenen
1992 V.G. Mikkelsen, Erik Taabbels Fiskeeksport, kåres til mester i virksomhedsvækst
1992 Egnsbank Nord lukker sin havnefilial
1992 Finns Pension åbner
1992 Kokholms Hotel i Kandestederne genindvies
1992 Skagen-Line besejler ruten Skagen-Marstrand
1992 SE-Kasseservice køber Toldbygningen

1993 Biografen lukker
1993 Kystradiostationen nedlægges
1993 Redningsskibet fylder 25 år
1993 Ålbæk FDF/FPF fylder 50 år
1993 Brand ødelægger for flere millioner i "Nordsøen Fiskekonserves A/S"

1994 Restaurant Pakhuset åbner
1994 Skagen Sønderstrand fredes
1994 2 fiskere omkom, da kutteren "Efta III" væltede udenfor Skagen havneindløb

1995 Krøyers Hus renoveres og bliver kontor for Skov- og Naturstyrelsen
1995 Skagen Odde Modellen åbner på havnen
1995 Globe-Sat starter produktion af parabolantenner

1996 Windworld får kontrakt på 500 vindmøller til Indien
1996 Storbrand på Hulsig Hede
1996 Den Røde Lanterne bliver til Mamma's Øl & Vinstue
1996 Stor Skagen-udstilling i Eriksberg Hallen i Göteborg

1997 Skagen Fortidsminder ændrer navn til Skagen By- og Egnsmuseum
1997 Skagen Onsdag begynder at udkomme
1997 Museumskutteren "Hansa" er nu færdigrestaureret
1997 Der bygges ny servicebygning på havnen
1997 Jacobs Delicatesse åbner
1997 Nye ungdomsboliger ved Fænøvej
1997 EB-Transport etablerer sig i Nordsøens gamle bygninger

1998 Virksomheden Skagen indvies
1998 Dronning Margrethe besøger Skagen i juni
1998 Færgeruten Skagen-Larvik indstilles
1998 En bronzekanon på 2 tons fiskes op fra havet
1998 Skagens Museums Forlag etableres
1998 Udvalgte byområder undersøges for tjæreforurening
1998 Sund By Butik indvies i den gamle arbejdsformidling
1998 Bamsemuseet åbnes

1999 Ny radarkuppel opstilles ved Nordstranden
1999 Nye ældreboliger i det totalt ombyggede Plejehjem
1999 SIKs nye klubhus indvies
1999 Renseanlægget udvides
1999 Skagen Møntvaskeri lukker
1999 Slagter Larsen lukker butikken
1999 Skagen er vært for Nordisk Sejlads
1999 Davis Cup-kampe spilles i Skagen
1999 Anna og Michael Ancher kommer på 1000 kr-sedlerne

2000 Refugiet Klitgården åbner
2000 Ny badmintonhal indvies
2000 Skagen Odde Centeret åbner

2003 Flyvestation Skagen lukker

2004 Skagen Sygehus lukker

2005 Skagen Gigt- og Rygcenter åbner
2005 Kappelborgskolen lukker
2005 Skagen Bryghus åbner i det tidligere elektricitetsværk

2007 Skagen kommune lægges sammen med Frederikshavn og Sæby
2007 Havnen fejrer 100 års jubilæum
2007 Havneudvidelse etape 1 Vesthavnen

2009 Kamilla Rytter Juhl verdensmester i badminton mixdouble

2011 Skagen Gigt- og Rygcenter udvides
2011 Kulturhus Kappelborg indvies

2014 Skagens Museum fusionerer med Drachmanns Hus og Anchers Hus

2015 Havneudvidelse etape 2 Krydstogtkajen

2016 Skagens Kunstmuseet etablerer eget konserveringsværksted
2016 17 akademitegninger af Marie Krøyer erhverves af Skagens Kunstmuseer

2017 Grå Fyr genåbner efter restaurering som trækfuglecenter
2017 Fiskernes Fiskeindustri køber Skagerak Pelagic som bliver til Scandic Pelagic
2017 Danish Crown overtager Slagter Munch 

2018 Hotel Hvide Klit ved golfbanen åbner

2019 Solnedgangspladsen skabt af billedhugger Ingvar Cronhammar og landskabsarkitekt Kristine Jensen

2021 Havneudvidelse etape 3 med 105 meter kajanlæg og 19 hektar land

Indbyggertal
o.1600 2-3.000
1672 1004
o.1750 7-800
1781 650
1787 715
1801 834
1824 1052
1825 1145
1830 1155
1834 1107
1840 1632
1845 1384
1850 1400
1855 1451
1860 1532
1870 1615
1880 1954
1890 2323
1901 2438
1906 2936
1911 3137
1916 3212
1921 3854
1925 3943
1930 4048
1935 4590
1940 5358
1945 6446
1947 6761
1954 8783
1955 9009
1956 9300
1957 9473
1958 9669
1959 9928
1960 10213
1961 10515
1962 10624
1963 10733
1964 11048
1965 11253
1966 11505
1967 11632
1968 11668
1969 11741
1970 11749
Kommunesammenlægning
1971 13513
1972 13568
1973 13539
1974 13575
1975 13750
1976 13806
1977 13847
1978 13941
1979 14031
1980 14050
1982 13888
1983 13891
1984 13877
1985 13911
1986 13994
1987 13919
1988 13890
1989 13799
1990 13724
1991 13620
1992 13486
1993 13390
1994 13298
1998 12856
1999 12739
2000 12691
2002 12378
2003 12213
2004 12027
2005 11803 (herefter indgår Aalbæk ikke længere i tallene)
2006 9380
2007 9187
2008 8941
2009 8750
2010 8636
2011 8515
2012 8347
2013 8220
2014 8198
2015 8.211
2016 8.124
2017 8.088
2018 8.037
2019 8.003
2020 7.845
2021 7.664