Vedtægter

Vedtægter for Skagen Lokalhistoriske Forening

NAVN og FORMÅL

§ 1
Stk. 1 Foreningens navn er ”Skagen Lokalhistoriske Forening”.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Skagen.

§ 2
Stk. 1 Foreningens formål er at fremme den lokalhistoriske interesse i Skagen samt indsamle lokalhistorisk materiale i form af billeder, kort, udklip, arkivalier m.m.

§ 3
Stk. 1 Det indsamlede materiale afleveres til ”Lokalsamlingen i Skagen”.
Stk. 2 Materiale, der ikke kan indgå i Lokalsamlingen, afleveres til andre samlinger efter aftale mellem foreningen og Lokalsamlingen.

§ 4
Stk. 1 Foreningen er medlem af ”Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger”.

MEDLEMSKAB

§ 5
Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner med interesse for Skagens historie. Endvidere kan optages erhvervsvirksomheder, foreninger og institutioner.
Stk. 2 Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling.

BESTYRELSE

§ 6
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 vælges som repræsentant for Lokalsamlingen i Skagen.
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3 På de årlige generalforsamlinger vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Stk. 4 Første år efter den stiftende generalforsamling afgår 3 bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Derefter afgår 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
Stk. 5 Genvalg kan finde sted.

UDVALG

§ 7
Stk. 1 Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at nedsætte de nødvendige udvalg og kan til dette formål supplere sig med medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.
Stk. 2 Udvalgenes kommissorium godkendes af bestyrelsen og udvalgene rapporterer løbende om deres arbejde til bestyrelsen.

REGNSKAB og REVISION

§ 8
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Før generalforsamlingen revideres regnskabet af de valgte revisorer og forelægges bestyrelsen.
Stk. 3 I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand eller næstformand og kasserer i fællesskab.

GENERALFORSAMLING

§ 9
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1-2.
Stk. 2 Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt ét medlem fremsætter begæring herom. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Stk. 4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer, b. 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af a. 2 revisorer, b. 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Stk. 5 Alle valg gælder for 2 år.
Stk. 6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og med angivelse af dagsorden.
Stk. 7 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 30 dage efter at der er fremsat anmodning herom.
Stk. 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og med angivelse af motiveret dagsorden.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 10
Stk. 1 Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt for bestyrelsen.
Stk. 3 Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved annoncering i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

OPLØSNING

§ 11
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Stk. 2 Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, men vedtagelse sker med 2/3 majoritet af de mødte, kan bestyrelsen snarest og senest 40 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet.
Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkiv ”Lokalsamlingen i Skagen”, og dens formue og øvrige ejendele anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse udelukkende til almennyttige og alment velgørende formål i den gamle Skagens kommune.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling på Kystmuseet torsdag den 25. februar 2016.